Reference

Naše společnost provedla po dobu platnosti zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, celkem 1412 dražeb o objemu vyvolávacích cen 1,3 miliardy korun českých, při ceně dosažené vydražením o objemu 0,8 miliardy korun českých.

 

 
TRADICE OD ROKU 1993
 • založeno skupinou právníků a ekonomů
 • člen Asociace realitních kanceláří, Krajské hospodářské komory
 • spolupráce při tvorbě a novelizaci zákona o veřejných dražbách
 
AUKCE TRANSPARENTNÍ ZPŮSOB PRODEJE MAJETKU
 • od doby platnosti zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách provedeno více než 1400 dražeb o celkovém objemu vyvolávacích cen přesahujících 1,3 miliardy korun
 • zvýšení ceny až 2,5 krát
AUKCE = ZÁKON
 • bezkorupční prostředí
 • právní jistota
 • zákonem řízený proces prodeje
 • zákonný přechod vlastnictví příklepem
AUKČNÍ PRODEJ MAJETKU OBCÍ, MĚST A STÁTU
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Karviná
 • Orlová
 • Brušperk
 • Bruntál
 • objem draženého majetku  0,5 miliardy Kč
 
INSOLVENČNÍ A KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – REALIZACE MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE
 • aukce provedeny pro 50 insolvenčních a konkurzních správců
 • celkový objem draženého majetku činí 0,4 miliardy Kč
 
SPOLUPRÁCE S EXEKUTORY
 • spolupráce s exekučními úřady při prodeji majetku v exekučním řízení
 
RÁDI POMŮŽEME
 • nadace Terezy Maxové
 • podporujeme sportovní klub ARROWS baseball - softball
 

 
Níže uvádíme částečný výčet našich klientů.
 
 
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
 
 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby
 Statutární město Ostrava
 
 • zpracování cenové a hodnotové mapy pozemků města Ostravy
 • prodej 200 bytových jednotek formou veřejné dražby
 • tvorba cenové mapy, aktualizace
 Statutární město Karviná
 •   prodej obecního majetku formou veřejné dražby – bytové jednotky do osobního vlastnictví  a jiné nemovitosti
 •   tvorba cenové mapy, aktualizace
 Město Orlová
 
 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby
 
Město Bruntál
 
 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby
Město Brušperk
 
 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby
 
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA – Mgr. Pavla Fučíková
  
 • spolupráce při administrativním a technickém zajištění dražeb movitých a nemovitých věcí
 • poskytování poradenských služeb v oblasti prodeje nemovitostí a movitých věcí
  
Konkurzní a insolvenční řízení u Krajského obchodního soudu v Ostravě
 • zajišťování zpeněžení nemovitostí (úplatných převodů vlastnického práva), které tvoří součást konkurzních podstat a insolvenčních řízení formou veřejné dražby, a obchodní veřejné soutěže
 • zajišťování zpeněžení movitostí, které tvoří součást konkurzních podstat a insolvenčních řízení formou veřejné dražby a výběrového řízení ve formě nejvyšší nabídky
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • prodej obecního majetku formou veřejné dražby
 • prodej 80 bytových jednotek formou veřejné dražby s předchozím majetkoprávním zpracováním tzv. „Prohlášení vlastníka“ dle § 5 zák. č. 72/1994 Sb.
Česká spořitelna, a.s. - Regionální divize centrály Ostrava
 
 • zastoupení zástavního věřitele, popř. zástavního dlužníka při prodeji zástavy ve veřejné dražbě či v rámci jiného smluvně stanoveného způsobu realizace zástavy
 • poradenství v oblasti úvěrové politiky související s oceňováním zastavených nemovitostí
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 
 • zastoupení zástavního věřitele, popř. zástavního dlužníka při prodeji zástavy ve veřejné dražbě či v rámci jiného smluvně stanoveného způsobu realizace zástavy
 • poradenství v oblasti úvěrové politiky související s oceňováním zastavených nemovitostí
Vítkovice a.s.
 • výhradní zastoupení při zpracování veškerých podkladů a zajištění přímého prodeje vybraných nemovitostí v rámci celé ČR (cca 150 nemovitostí)
 • ocenění nemovitého majetku
 • zpracování a organizace výběrového řízení na prodej hotelu ATOM a společnosti Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.
Kovopodnik města Ostravy, státní podnik v likvidaci
 
 • prodej majetku státního podniku v likvidaci formou veřejné dražby 
 
Státní podnik bytového hospodářství Moravská Ostrava a Přívoz, v likvidaci
 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí k nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby, zajišťování veškerých podkladů pro převody pozemků na pozemkový fond
Bytový podnik města Karviné s.p. v likvidaci
 • prodej obecního majetku formou veřejné dražby,
 • narovnání majetkoprávních vad v katastru nemovitostí
  
Městský podnik služeb Opavan, s.p. v likvidaci
 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí k nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby
 Moravia Banka, a.s.
 
 • prodej věcí movitých formou veřejné dražby mimo výkon rozhodnutí dle zák. 174/1950 Sb. a dále jako ČS, a.s.
 
Biocel Paskov, a.s.
 
 • výhradní zastoupení při zpracování výběrového řízení na prodej horského hotelu  Biocel Soláň
 • ocenění nemovitého a movitého majetku, ocenění podniku
  
OKD, a.s., člen koncernu Karbon Invest, a.s. IMGE – výhradní zastoupení při
 • zpracování veřejné dobrovolné dražby na prodej rekreačního objektu – Zámek Sobotín
 
Ingstav Ostrava, a.s.
 •  výhradní zastoupení při prodeji vybraného nemovitého majetku (obytný dům, rekreační středisko)
 
 ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. (dnes Arcelor Mittal a.s.)
 
 • prodej vybraného nemovitého majetku (bytových jednotek) formou veřejné dražby
  
Union banka, a.s., v likvidaci
 • výhradní zastoupení při  prodeji movitých věcí formou veřejné dražby z majetku v rámci konkurzního správce UB, a.s. (vozidla, obrazy, nábytek, PC)
 • prodej vybraného nemovitého majetku (pobočky banky v rámci ČR – Plzeň, Brno, Chomutov)
 
Severomoravská plynárenská a.s. – zastoupení při
 
 • zpracování veškerých podkladů a zajištění prodeje vybraných nemovitostí a věcí movitých
 • ocenění nemovitého majetku
 
1. Družstevní záložna
 
 • řešení majetkoprávních vztahů
 • zajišťování prodejů nemovitostí a věcí movitých
  
Česká národní záložna, spořitelní a úvěrové družstvo
 • řešení majetkoprávních vztahů
 •  zajišťování prodejů nemovitostí a věcí movitých
Družstevní holding a.s.
 
 • řešení majetkoprávních vztahů
 • zajišťování prodejů nemovitostí a věcí movitých
  
OKD, a.s.
 
 • prodej nemovitostí formou veřejné dražby
 
 Bastro, a.s.
 
 • řešení majetkoprávních vztahů, souvisejících s vkladem vlastnických práv do majetku společnosti (transformace OKD, a.s.), prodej části nevyužitého nemovitého majetku
  
Zásobování teplem Ostrava, a.s. (dnes DALKIA a.s.)
 
 • řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s vkladem vlastnických práv do majetku společnosti
 • prodej části nevyužitého nemovitého majetku
 • zajištění pronájmu nevyužívaného nemovitého majetku
 
 Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 
 • řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s vkladem vlastnických práv do majetku společnosti
 • zpracování veškerých podkladů a zajištění prodeje obytných domů s pozemky
 • ocenění majetku
 
 Benzina s.p. Praha
 • řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem podniku v rámci celé ČR (240 čerpacích stanic), prodej části nevyužitého nemovitého majetku na území celé ČR
 • zpracování privatizačních projektů na prodej části podniku
 • spolupráce s Ministerstvem financí ČR
 
Vítkovické stavby Ostrava, a.s.
 
 • prodej nemovitého majetku úpadce z konkurzní podstaty úpadce (bytový fond, výrobní areály, stavební dvory)
 
Oborová zdravotní pojišťovna
 
 • prodej pobočky v Ostravě - Přívoze
  
FERRUM, a.s. v likvidaci
 
 • pořádání veřejné dražby nemovitého majetku v rámci konkurzního řízení
 
 Hutní montáže Ostrava, a.s.
 
 • zajištění přímého prodeje nevyužívaného nemovitého majetku (budova ředitelství a.s. na ul. Hrušovská, sportovní areál, rekreační středisko Hukvaldy, pozemkový soubor Rychvald)
 
ČSAD Ostrava, a.s. - výhradní zastoupení při
 
 • zprostředkování prodeje budovy ředitelství na ul. Vítkovická pro potřeby katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrálního pracoviště Ostrava, včetně zastupování ve výběrovém řízení
  
ČSAD Karviná, a.s.
 
 • prodej nemovitého majetku
 
BUS Chrudim, a.s.
 
 • výhradní zastoupení při   prodeji obytných domů v Chrudimi
 
 Tchas, spol. s r.o. - výhradní zastoupení při
 
 • rodeji vybraných nemovitostí (komerční budovy, stavební dvory, restaurace, hotel)
 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. společně se Statutárním městem Opava
 
 • pořádání veřejné dražby nemovitého majetku (areál vozovny trolejbusů)
 
Union Leasing a.s. – výhradní zastoupení při
 
 • prodeji a nákupu nemovitého majetku
 • vyhledávání nemovitostí pro leasingové nájemce
 • ocenění nemovitého majetku
 GDS Invest, s.r.o. – výhradní zastoupení při
 
 • zpracování výběrového řízení na prodej horského penzionu Čertův Hrádek
 • ocenění nemovitého a movitého majetku, ocenění podniku
 • vyhledávání akvizic pro společnosti skupiny Saller group
 • zajišťování nákupu nemovitostí, organizace inženýrských činností
 Severomoravská energetika a.s.
 
 • zpracování veškerých podkladů a zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby
 • ocenění nemovitého majetku
FEMOT, spol. s r.o.
 
 • pořádání veřejné dražby nemovitého majetku v rámci konkurzního řízení
 
Autoservis Olomoucká s.p. v likvidaci
 
 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí k nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby
  
Komunální stavby Opava, s.p. v likvidaci
 
 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby
Restaurace Ostrava jih, státní podnik v likvidaci
 
 • zajišťování prodejů nemovitostí podniku v likvidaci formou veřejné dražby

 

Jsme jeden z největších dražebníků (nejen) realit v České republice.

Buďte v obraze! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o nově zařazených nabídkách a aktuálních dražbách:

* - povinné položky