Všeobecné informace - dražební pojmy

Dražba - veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby – to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání.

Dobrovolná dražba - jedná se o dražbu, která se provádí na návrh vlastníka nemovitosti. Vlastníkem se rozumí také osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit, např. insolvenční správce, likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Nedobrovolná dražba - jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem - soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon.

Opakovaná dražba - pokud nebyl předmět dražby vydražen, může se uskutečnit dražba opakovaná.

Elektronická licitace - jedná se o činění nabídek prostřednictvím internetové aplikace. Tuto službu můžete využívat sami v pohodlí Vašeho domova, bez zástupce.

Společná dražba - dražba movitých věcí, u kterých nejnižší podání ani u jednoho předmětu nepřesáhne 1.000.000,- Kč, vyhotovuje se jedna dražební vyhláška.

Dražební vyhláška - dokument, kterým dražebník vyhlásí konání dražby a do níž uvede všechny zákonem stanovené skutečnosti.

Navrhovatel dražby osoba, která navrhuje provedení dražby. Vlastník předmětu dražby, správce konkurzní podstaty, likvidátor, nebo věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Dražebník - organizuje dražbu a má k tomu i příslušné živnostenské oprávnění, jde li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy. 

Vydražitel  účastník dražby, jenž učinil nejvyšší podání a byl mu udělen příklep.

 

Příklep - úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívka, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

 

Minimální příhoz - částka, o kterou se minimálně zvyšuje nové podání (nabídka) oproti poslednímu podání. Výše této částky je předem stanovená.

 

Licitátor fyzická osoba, která vede celou dražbu - zahajuje ji, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep apod.

 

Nejnižší podání - nejnižší částka, za kterou lze předmět dražby koupit a na které se začíná s licitací (nabídkami).

 

Dražební jistota částka, kterou musí složit před dražbou každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

 

Podání - nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby zvednutím čísla a vyslovením částky ve výši alespoň nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat předešlé nabídky, a to nejméně o minimální příhoz.

 

Účastník dražby - osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem a je přítomná na dražbě, dostavila se za účelem činit podání (dražit).

 

Smlouva o provedení dražby - písemný dokument uzavřený mezi Navrhovatelem a Dražebníkem, na jehož základě lze dražit.

 

Zmaření dražby - neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě v dražební vyhlášce.