REFERENCE OAS

Naše společnost provedla po dobu platnosti zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, celkem 1412 dražeb o objemu vyvolávacích cen 1 miliardy korun českých, při ceně dosažené vydražením o objemu 1,4 miliardy korun českých.

 


 

TRADICE OD ROKU 1993

 • založeno skupinou právníků a ekonomů
 • člen Asociace realitních kanceláří, Krajské hospodářské komory
 • spolupráce při tvorbě a novelizaci zákona o veřejných dražbách

 

AUKCE TRANSPARENTNÍ ZPŮSOB PRODEJE MAJETKU

 • od doby platnosti zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách provedeno více než 1400 dražeb o celkovém objemu vyvolávacích cen přesahujících 1,3 miliardy korun
 • zvýšení ceny až 2,5 krát

AUKCE = ZÁKON

 • bezkorupční prostředí
 • právní jistota
 • zákonem řízený proces prodeje
 • zákonný přechod vlastnictví příklepem

AUKČNÍ PRODEJ MAJETKU OBCÍ, MĚST A STÁTU

 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Karviná
 • Orlová
 • Brušperk
 • Bruntál
 • objem draženého majetku  0,5 miliardy Kč

 

INSOLVENČNÍ A KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – REALIZACE MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE

 • aukce provedeny pro 50 insolvenčních a konkurzních správců
 • celkový objem draženého majetku činí 0,4 miliardy Kč

 

SPOLUPRÁCE S EXEKUTORY

 • spolupráce s exekučními úřady při prodeji majetku v exekučním řízení

 

RÁDI POMŮŽEME

 • nadace Terezy Maxové
 • podporujeme sportovní klub ARROWS baseball - softball

 


 

Níže uvádíme částečný výčet našich klientů.

 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby

 Statutární město Ostrava

 • zpracování cenové a hodnotové mapy pozemků města Ostravy
 • prodej 200 bytových jednotek formou veřejné dražby
 • tvorba cenové mapy, aktualizace

 Statutární město Karviná

 •   prodej obecního majetku formou veřejné dražby – bytové jednotky do osobního vlastnictví  a jiné nemovitosti
 •   tvorba cenové mapy, aktualizace

 Město Orlová

 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby

Město Bruntál

 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby

Město Brušperk

 • zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA – Mgr. Pavla Fučíková

 • spolupráce při administrativním a technickém zajištění dražeb movitých a nemovitých věcí
 • poskytování poradenských služeb v oblasti prodeje nemovitostí a movitých věcí

Konkurzní a insolvenční řízení u Krajského obchodního soudu v Ostravě

 • zajišťování zpeněžení nemovitostí (úplatných převodů vlastnického práva), které tvoří součást konkurzních podstat a insolvenčních řízení formou veřejné dražby, a obchodní veřejné soutěže
 • zajišťování zpeněžení movitostí, které tvoří součást konkurzních podstat a insolvenčních řízení formou veřejné dražby a výběrového řízení ve formě nejvyšší nabídky

 Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 • prodej obecního majetku formou veřejné dražby
 • prodej 80 bytových jednotek formou veřejné dražby s předchozím majetkoprávním zpracováním tzv. „Prohlášení vlastníka“ dle § 5 zák. č. 72/1994 Sb.

Česká spořitelna, a.s. - Regionální divize centrály Ostrava

 • zastoupení zástavního věřitele, popř. zástavního dlužníka při prodeji zástavy ve veřejné dražbě či v rámci jiného smluvně stanoveného způsobu realizace zástavy
 • poradenství v oblasti úvěrové politiky související s oceňováním zastavených nemovitostí

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

 • zastoupení zástavního věřitele, popř. zástavního dlužníka při prodeji zástavy ve veřejné dražbě či v rámci jiného smluvně stanoveného způsobu realizace zástavy
 • poradenství v oblasti úvěrové politiky související s oceňováním zastavených nemovitostí

Vítkovice a.s.

 • výhradní zastoupení při zpracování veškerých podkladů a zajištění přímého prodeje vybraných nemovitostí v rámci celé ČR (cca 150 nemovitostí)
 • ocenění nemovitého majetku
 • zpracování a organizace výběrového řízení na prodej hotelu ATOM a společnosti Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

Kovopodnik města Ostravy, státní podnik v likvidaci

 • prodej majetku státního podniku v likvidaci formou veřejné dražby 

Státní podnik bytového hospodářství Moravská Ostrava a Přívoz, v likvidaci

 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí k nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby, zajišťování veškerých podkladů pro převody pozemků na pozemkový fond

Bytový podnik města Karviné s.p. v likvidaci

 • prodej obecního majetku formou veřejné dražby,
 • narovnání majetkoprávních vad v katastru nemovitostí

Městský podnik služeb Opavan, s.p. v likvidaci

 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí k nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby

 Moravia Banka, a.s.

 • prodej věcí movitých formou veřejné dražby mimo výkon rozhodnutí dle zák. 174/1950 Sb. a dále jako ČS, a.s.

Biocel Paskov, a.s.

 • výhradní zastoupení při zpracování výběrového řízení na prodej horského hotelu  Biocel Soláň
 • ocenění nemovitého a movitého majetku, ocenění podniku

OKD, a.s., člen koncernu Karbon Invest, a.s. IMGE – výhradní zastoupení při

 • zpracování veřejné dobrovolné dražby na prodej rekreačního objektu – Zámek Sobotín

Ingstav Ostrava, a.s.

 •  výhradní zastoupení při prodeji vybraného nemovitého majetku (obytný dům, rekreační středisko)

 ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. (dnes Arcelor Mittal a.s.)

 • prodej vybraného nemovitého majetku (bytových jednotek) formou veřejné dražby

Union banka, a.s., v likvidaci

 • výhradní zastoupení při  prodeji movitých věcí formou veřejné dražby z majetku v rámci konkurzního správce UB, a.s. (vozidla, obrazy, nábytek, PC)
 • prodej vybraného nemovitého majetku (pobočky banky v rámci ČR – Plzeň, Brno, Chomutov)

Severomoravská plynárenská a.s. – zastoupení při

 • zpracování veškerých podkladů a zajištění prodeje vybraných nemovitostí a věcí movitých
 • ocenění nemovitého majetku

1. Družstevní záložna

 • řešení majetkoprávních vztahů
 • zajišťování prodejů nemovitostí a věcí movitých

Česká národní záložna, spořitelní a úvěrové družstvo

 • řešení majetkoprávních vztahů
 •  zajišťování prodejů nemovitostí a věcí movitých

Družstevní holding a.s.

 • řešení majetkoprávních vztahů
 • zajišťování prodejů nemovitostí a věcí movitých  

OKD, a.s.

 • prodej nemovitostí formou veřejné dražby

 Bastro, a.s.

 • řešení majetkoprávních vztahů, souvisejících s vkladem vlastnických práv do majetku společnosti (transformace OKD, a.s.), prodej části nevyužitého nemovitého majetku

Zásobování teplem Ostrava, a.s. (dnes DALKIA a.s.)

 • řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s vkladem vlastnických práv do majetku společnosti
 • prodej části nevyužitého nemovitého majetku
 • zajištění pronájmu nevyužívaného nemovitého majetku

 Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

 • řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s vkladem vlastnických práv do majetku společnosti
 • zpracování veškerých podkladů a zajištění prodeje obytných domů s pozemky
 • ocenění majetku

 Benzina s.p. Praha

 • řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem podniku v rámci celé ČR (240 čerpacích stanic), prodej části nevyužitého nemovitého majetku na území celé ČR
 • zpracování privatizačních projektů na prodej části podniku
 • spolupráce s Ministerstvem financí ČR

Vítkovické stavby Ostrava, a.s.

 • prodej nemovitého majetku úpadce z konkurzní podstaty úpadce (bytový fond, výrobní areály, stavební dvory)

Oborová zdravotní pojišťovna

 • prodej pobočky v Ostravě - Přívoze

FERRUM, a.s. v likvidaci

 • pořádání veřejné dražby nemovitého majetku v rámci konkurzního řízení

 Hutní montáže Ostrava, a.s.

 • zajištění přímého prodeje nevyužívaného nemovitého majetku (budova ředitelství a.s. na ul. Hrušovská, sportovní areál, rekreační středisko Hukvaldy, pozemkový soubor Rychvald)

ČSAD Ostrava, a.s. - výhradní zastoupení při

 • zprostředkování prodeje budovy ředitelství na ul. Vítkovická pro potřeby katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrálního pracoviště Ostrava, včetně zastupování ve výběrovém řízení

ČSAD Karviná, a.s.

 • prodej nemovitého majetku

BUS Chrudim, a.s.

 • výhradní zastoupení při   prodeji obytných domů v Chrudimi

 Tchas, spol. s r.o. - výhradní zastoupení při

 • prodeji vybraných nemovitostí (komerční budovy, stavební dvory, restaurace, hotel)

Městský dopravní podnik Opava, a.s. společně se Statutárním městem Opava

 • pořádání veřejné dražby nemovitého majetku (areál vozovny trolejbusů)

Union Leasing a.s. – výhradní zastoupení při

 • prodeji a nákupu nemovitého majetku
 • vyhledávání nemovitostí pro leasingové nájemce
 • ocenění nemovitého majetku

 GDS Invest, s.r.o. – výhradní zastoupení při

 • zpracování výběrového řízení na prodej horského penzionu Čertův Hrádek
 • ocenění nemovitého a movitého majetku, ocenění podniku
 • vyhledávání akvizic pro společnosti skupiny Saller group
 • zajišťování nákupu nemovitostí, organizace inženýrských činností

 Severomoravská energetika a.s.

 • zpracování veškerých podkladů a zajištění prodeje vybraných nemovitostí formou veřejné dražby
 • ocenění nemovitého majetku

FEMOT, spol. s r.o.

 • pořádání veřejné dražby nemovitého majetku v rámci konkurzního řízení

Autoservis Olomoucká s.p. v likvidaci

 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí k nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby

Komunální stavby Opava, s.p. v likvidaci

 • zastoupení podniku v likvidaci, vyjasnění majetkoprávních záležitostí nemovitostem s následným prodejem formou veřejné dražby

Restaurace Ostrava jih, státní podnik v likvidaci

 • zajišťování prodejů nemovitostí podniku v likvidaci formou veřejné dražby