SKI areál, Mosty u Jablunkova

Cena

Nejnižší podání:
26 956 000 
Dražební jistota:
2 000 000 
Druh dražby:
elektronická

Informace o nabídce

Číslo zakázky:
A19-002538
Datum dražby:
17.1.2017

Lokalita:

Region:
Moravskoslezský
Obec:
Mosty u Jablunkova
Ulice:
Č. domovní / č. orientační:

Kontakt

Jméno:
UZAVŘENO
Telefon:
E-mail:
  • Popis nabídky
  • Technické informace
  • Kontaktní formulář
  • Dokumenty ke stažení

A16-001536 - cena dosažená vydražením 26.956.000,- Kč

Oceňované nemovitosti se nachází v obci Mosty u Jablunkova (3 860 obyvatel), k.ú. Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek. Nemovitosti jsou tvořeny převážně pozemky, které jsou součástí Ski areálu Mosty u Jablunkova, nacházejícím se ve východní okrajové části obce, v kopcovitém terénu na východní straně silnice č. 11, nad areálem Hotelu Grůň. Napojení lokality je z hlavní průjezdné komunikaci v obci (č. 474) přes místní komunikace vedoucí mj. pod tělesem silnice č. 11. Centrum obce je vzdáleno cca 700 m a mimo obecního úřadu se zde nachází pošta, knihovna, restaurace, obchod s potravinami, ZŠ, MŠ a ZUŠ, informační centrum a stanice meziměstské hromadné dopravy. Hodnocené pozemky se nachází převážně v prostoru hlavní sjezdovky (dle územního plánu pro sportovní zařízení), dále se nachází na severní straně sjezdovky v místě plánovaného rozšíření lyžařského areálu (dle ÚP plocha změn s využitím pro sportovní zařízení, případně občanskou vybavenost). Okrajově jsou pozemky zařazeny v zónách určených pro veřejná prostranství, zeleň, vodní plochy a toky, nebo územním systému ekologické stability, pět menších pozemků rovněž pro bydlení. Z pohledu využití oceňovaných pozemků (a okrajově také staveb) se s ohledem na umístění v atraktivní poloze rekreační oblasti Beskyd jedná o polohu velmi dobrou, s dobrým dopravním napojením. Omezením je kapacita parkovacích ploch, komplikovaný příjezd přes centrální část obce (zejména v zimních měsících) a současná problematická situace u srovnatelných areálů v nižší nadmořské výšce, bez vybavení moderními vleky. Výhodou z hlediska atraktivity je skutečnost, že místem prochází běžkařské tratě (výchozí bod tratí). Předmětem ocenění je soubor pozemků, případně spoluvlastnických podílů na pozemcích situovaných v k.ú. Mosty u Jablunkova, vše zapsáno na celkem 26 listech vlastnictví. S výjimkou nemovitostí na LV č. 2935 (ve výlučném vlastnictví společnosti SKI Beskydy, s.r.o., budova bez č.p. na pozemku parc.č. St. 1975 není předmětem ocenění), nemovitostí na LV č. 2711 (ve výlučném vlastnictví společnosti BOJOSTA GROUP s.r.o.) a nemovitostí na LV č. 2731 (v podílovém vlastnictví jak společnosti BOJOSTA GROUP s.r.o., tak i společnosti SKI Beskydy, s.r.o.), jsou veškeré ostatní nemovitosti (pozemky) v podílovém vlastnictví společnosti BOJOSTA GROUP s.r.o. Lyžařský areál v Mostech u Jablunkova byl budován od 30. let 20. století a byl postupně dostavován a upravován. V areálu se nachází celkem 3 sjezdové tratě tvořící jižní část oceňovaných pozemků zakončenou lesním porostem, v centrální části pozemků, nad hotelem Grůň (jiného vlastníka), je na pozemcích umístěna letní bobová dráha (jiného vlastníka) a lanové centrum (rovněž jiného vlastníka, tč. mimo provoz) - dle dostupných informací jsou pozemky pod stavbami užívány bez uzavřeného nájemního vztahu. Severní část pozemků tvoří rozvojovou plochu, kde je v souladu s územní plánem plánováno rozšíření sjezdařských tratí o novou, cca 1 km dlouhou sjezdovku, dále je zde plánováno umístění rozsáhlých parkovacích ploch, budov občanské vybavenosti a akumulační nádrže na vodu pro zasněžování sjezdovek. V areálu je předmětem ocenění pouze jedna menší stavba, a to garážový přístřešek (pro parkování rolby). Objekt je ke dni ocenění v dobrém stavebně-technickém stavu. Lyžařský areál je ke dni ocenění provozován vlastníkem navazujícího hotelu, který má na základě dvou nájemních smluv v pronájmu část hodnocených pozemků vč. movitých věcí. Tyto smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou (do 31.10.2016), resp. do 15.6.2020 s tím, že byla podána výpověď z nájmu a ten bude ukončen k 1.10.2016. K ocenění byla předložena projektová dokumentace k vybudování odpočívek (včetně výrazného zvýšení parkovacích kapacit) pro lyžařský areál včetně napojení areálu a vytvoření sjezdu z komunikace č. 11, která byla schválena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle dostupných podkladů ale toto řešení není v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací, ani součástí nového územního plánu, který má být schválen do konce letošního roku. V místě je možnost napojení na inženýrské sítě, a to elektro a vodu. V lyžařském areálu je vedeno vodovodní potrubí a elektrorozvody zasněžovacího systému (příslušenství pozemků), které jsou na základě požadavku zadavatele samostatně oceněny jako movitý majetek. Souhrnná výměra pozemků v areálu činí ke dni ocenění 299 440 m2 (absolutní výměra v m2), z toho výměra pozemků ve výlučném vlastnictví obou společností činí 260 427 m2, ostatní pozemky jsou v podílovém vlastnictví. Souhrnná výměra pozemků zastavěných budovami činí 166 m2 (včetně technické budovy vleků, která není předmětem ocenění). Souhrnná výměra užitných ploch oceňované budovy v areálu činí 104 m2.

Kategorie: pozemky
Užitná plocha: 20630
Kontaktní formulář
Typ Název Velikost Stáhnout
6,4 MiB
8,1 MiB